ازمون لایو 11 گانه فردی

جلسه اول - ذهنیت : در جلسه مربوط به ذهنیت راجع به کدام مورد صحبت نشده است؟
جلسه اول -چیدمان آدمهای اطراف در ایجاد مدار مثبت چه افرادی نیستند؟
جلسه دوم -مسئولیت پذیری-مسئولیت پذیری 100% به چه معناست؟
جلسه دوم -قضاوت ممنوع-باکمک چه روشهایی میتوان از حواس پرت کن ها در مسیر آموزش فاصله گرفت؟
جلسه سوم-انضباط فردی-موضوع انضباط فردی چیست؟
جلسه سوم-هدفگذاری-داشتن استراتژی مشخص چه کمکی به فعالیت ما میکند.
جلسه سوم-هدفگذاری-کدام مسیر هدفگذاری در درست ترین حالت ممکن است؟
جلسه چهارم-روانشناسی پول-اولین فیلتر ذهنی هر انسانی برای تصمیم سازی هایش چیست؟
جلسه چهارم-خود مدیریتی-در این بخش برای موفقیت در مبحث خود مدیریتی چه قانونی معرفی نشده است؟
جلسه چهارم-شرطی سازی-شرطی سازی چگونه میتواند تاثیر مثبت در روند جلسات کاری ما ایجاد نماید
جلسه چهارم-گام یازدهم-دلیل شرکت نمودن شما در دوره 11گانه توسعه فردی چیست؟

فهرست

لطفا صبر کنید